Badminton
LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJA
  
 Vardas:     Slaptažodis: 
 
    

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS  
PATVIRTINTA LBF Vykdomojo Komiteto posėdyje2021 m. sausio 12 d.Protokolo Nr. 2021-1

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1.1.Asmens duomenų tvarkymo tikslas – viešinti informaciją apie sportininkų bei jų trenerių sportinę veiklą, pasiekimus, Lietuvos sportininkų delegaciją lydinčio personalo, teisėjų darbą, skelbiant šią informaciją Lietuvos badmintono federacijos (toliau - Federacija) internetinėje svetainėje http://www.badminton.lt , Europos badmintono konfederacijos (toliau BEC),Pasaulinės badmintono federacijos (toliau BWF), Federacijos socialinių tinklų paskyrose.
1.2.Federacija renka ir kaupia duomenis nustatyti varžybų ir kitų renginių dalyvius, jų tapatybes, lytį, amžių, sveikatos būklę, tinkamumą dalyvauti badmintono renginiuose ir turnyruose, kaip to reikalauja renginių, varžybų nuostatai, įstatai, Federacijos, BEC, BWF, įstatai, reglamentai ir/ar sprendimai. Rinkti ir kaupti duomenis badmintono, kaip sporto šakos, vystymo tikslais , statistikos vedimui, taip pat,sveikatingumo tikslais,užtikrinti varžybų vykdymą laikantis visų reglamentų, o nesilaikant šalinti, neleisti dalyvauti ar taikyti kitas priemones, kad būtų užtikrintas reglamento laikymasis.
1.3.Asmens duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai bus gautas išankstinis Subjekto sutikimas.
1.4.Statistiniais tikslais bus naudojami tik nuasmeninti Subjektų duomenys.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS,SAUGOJIMAS
2.1.Atsižvelgiant į tikslą, nurodytą šių Taisyklių 1.1. punkte, asmuo, užsisakydamas licenciją ar registruodamasis turnyruose, suteikia Federacijai teisę tvarkyti asmens duomenis, kurie yra pateikiami registracijos metu, taip pat, perduoti asmens duomenis šiose Taisyklėse nurodytiems subjektams. Sportininkas, personalas sutikdamas dalyvauti turnyruose, patvirtina,kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, dalyvio treneris, klubas, komanda, BWF kodas) yra teisingi ir gali būti viešinami.
2.2.Teisėjas, sutikdamas teisėjauti turnyruose patvirtina, kad sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų viešinami kartu su varžybų pasiruošiamaisiais dokumentais ir protokolais.
2.3.Sportininko, trenerio vardas, pavardė, gimimo data/metai, gyvenamoji vieta, BWF kodas, asmens nuotrauka, klubas. Dalis šių asmens duomenų yra tvarkomi suteikti galimybę Subjektams (sportininkams, treneriams) viešinti informaciją apie sportinę veiklą ir pasiekimus,skelbiant šią informaciją internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, suteikti metinę licenciją, akreditaciją ir skelbti informaciją BEC ir BWF portaluose.
2.4.Teisėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, gyvenamoji vieta, asmens nuotrauka, kategorija, kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel.numeris. Šie asmens duomenys tvarkomi tikslu suteikti galimybę Subjektams (teisėjams) viešinti informaciją apie savo teisėjavimo veiklą ir pasiekimus, skelbiant dalį šios informacijos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, gauti metinę licenciją bei užtikrinti galimybę teisėjauti turnyruose bei suteikiant galimybę kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse bei suteikti licenciją.
2.5.Lietuvos delegaciją lydinčio personalo (vairuotojo, asistento, fizioterapeuto, spaudos atstovo, Federacijos delegato, daktaro, komandos vadovo, oficialaus delegato, paramediko ir kt.) vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, gyvenamoji vieta, funkcija, kontaktinio asmens vardas, pavardė, tel. numeris,asmens nuotrauka. Šie asmens duomenys tvarkomi tikslu sportininkų delegaciją lydinčių asmenų sklandžiam patekimui į varžybas, jų akreditacijų gamybai bei licencijų gamybai. Dalis šių asmens duomenų (vardas, pavardė) yra viešinama Federacijos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, skelbiant informaciją apie atstovų išvykas,gautus apdovanojimus.
2.6.Federacija kaupia ir saugo viso personalo, turinčio patvirtinti kvalifikaciją (trenerio, daktaro, fizioterapeuto ir kt.), kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kad būtų užtikrinama specialistų kvalifikacija ir teisinga licencijų suteikimas, paso kopija, kuri reikalinga organizuojant kelionės dokumentus ir valdant Lietuvos badmintono specialistų duomenų bazę. Šie dokumentai nėra vieši ir nėra viešinami, tačiau dalis informacijos naudojama užsakant kelionės dokumentus, užtikrinant sportininkų ir personalo sklandų vykimą ir dalyvavimą turnyruose.
2.7.Visi sportininkai, personalas ir/ar jų tėvai ar globėjai yra informuojami, kad duomenys valdomi, tvarkomi Federacijoje, nėra vieši, tačiau sportininko, personalo ar kito susijusio asmens vardas, pavardė, amžius, Asmens nuotrauka gali būti skelbiama viešai spaudoje ar internete, kartu su sportininko, lydinčio personalo pasiekimais ir/ar kita jo veikla.
2.8.Asmuo,nepageidaudamas, kad bent dalis jo asmens duomenų būtų panaudoti šiose Taisyklėse nustatytu būdu, privalo nepateikti duomenų Federacijai. Šiuo punktu Asmuo yra informuojamas, kad jis gali nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, nepateikdamas asmens duomenų. Jei asmens duomenys Federacijai jau buvo pateikti, Asmuo, nesutikdamas su tokiu tvarkymu, privalo pateikti rašytinį reikalavimą Federacijai, kad jo duomenys nebūtų toliau naudojami. Federacija nedelsdama ir neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoja Subjektą apie tai Taisyklių raštu ar el. Paštu neatsakydama už iki šiol publikuotą informaciją.
2.9.Duomenų subjektas užsisakydamas metinę licenciją, yra informuojamas šiuo Taisyklių punktu, kad Federacija gali fotografuoti, rinkti ir saugoti asmens atvaizdą varžybų, švenčių ar viešų renginių, susijusių su Federacijos veikla, metu, naudoti Asmens atvaizdą užsakant licenciją, akreditaciją, taip pat, Federacija turi teisę viešai publikuoti nuotraukas, vaizdo įrašus. Už nepilnamečius asmenis, sutikimą dėl šio punkto sąlygų, sutikimą duoda Asmens atstovai (globėjai) pasirašydami licencijos prašymą (el. paštu siųstas prašymas laikomas pasirašytu). Asmenys informuojami, kad jų atvaizdas gali būti naudojamas Federacijos ar jos rėmėjų reklamoje, tik turint atskirą Asmens sutikimą.
2.10.Subjektas, pateikęs jo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su atliktais veiksmais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, atvykęs į Federacijos registruotą buveinę, esančią adresu, nurodytu šiose Taisyklėse, pranešęs prieš 5 darbo dienas raštu, arba pateikęs rašytinį reikalavimą Federacijos adresu, nurodytu šiose Taisyklėse. Federacija gavusi Subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų Subjekto kreipimosi dienos. Subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis Federacija teikia duomenų Subjektui kartą per kalendorinius metus Subjekto prašymu. Teikiant duomenis atlygintinai,atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.
2.11.Subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis ir nustatęs, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Federaciją asmeniškai, raštu jos nurodytu adresu ar elektroniniu paštu. Tokiu atveju, paaiškėjus, kad asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, Federacija nedelsdama privalo asmens duomenis patikrinti ir Subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdama ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir(arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
2.12.Asmuo atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir atitikimą tikrovei. Pasikeitus asmens duomenims arba pastebėjus informacijos netikslumus, Asmuo privalo nedelsdamas informuoti Federaciją apie reikiamus pakeitimus. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tikslumą, Federacija turi teisę paprašyti pateikti tapatybę ir/ar įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Asmeniui, nesilaikančiam šiame punkte nurodytos pareigos, tenka visos tokio neveikimo neigiamos pasekmės. Federacija turi teisę panaudoti surinktus asmens duomenis informacijai viešinti tik sportiniais interesais Federacijos internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
2.13.Federacija neatskleis jokių neviešų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis, nebent:
2.13.1.To reikalaujama pagal taikomus teisės aktus, teismo sprendimus bei kitais privalomo informacijos atskleidimo atvejais.
2.13.2.Informacija perduodama Federacijos teises teisėtai perimančiam juridiniam asmeniui.
2.13.3.Informacija teikiama Federacijos teisės ar finansiniams konsultantams, įsipareigojusiems nepažeisti asmens duomenų subjektų teisių ir teisėtų interesų.
2.13.4.Asmuo duoda sutikimą tokiam atskleidimui.
2.14.Asmuo yra informuojamas ir registruodamasis ar pateikdamas prašymą licencijai gauti, išreiškia savo sutikimą, kad, siekiant įgyvendinti Taisyklių 1.1 numatytus tikslus jo asmens duomenys būtų perduoti:
2.14.1.Europos badmintono konfederacijai (BEC).
2.14.2.Pasaulinei badmintono federacijai (BWF) .
2.14.3.Užsienio ir Lietuvos varžybų organizatoriui, vykdytojui bei partneriams, varžybųteisėjams.
2.14.4.Licencijų gamybos įmonei.
2.14.5.Tarpininkams, padedantiems įsigyti kelionių bilietus, kelionių draudimus, apgyvendinimą, ambasadoms, kitų šalių federacijoms ir pan.
2.14.6.Lietuvos ir tarptautinei antidopingo agentūrai.
2.14.7.Lietuvos švietimo įstaigoms.
2.14.8.Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministerijai (ŠMSM), Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui (LTOK), Lietuvos Respublikos Vyriausybei (LRV).
2.15. Duomenys perduodami užtikrinant šių duomenų saugų perdavimą bei tik esant duomenų naudojimo sutarčiai.
2.16. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
3.1.Atsižvelgdama į poreikį skatinti ir padėti plėtoti nepilnamečių sportininkų galimybes, Federacija suteikia galimybę skelbti informaciją ir apie nepilnamečius sportininkus. Informacijos apie nepilnamečius (įskaitant, bet neapsiribojant, jų asmens duomenų) tvarkymas ir skelbimas turi būti vykdomas išimtinai nepilnamečių asmenų interesais, laikantis teisės aktų reikalavimų, ypač Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų.
3.2.Nepilnamečių asmenų registracijai yra taikomos visos šių Taisyklių nuostatos,nepriklausomai nuo to, kas atlieka jų registraciją.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
4.1.Subjekto asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atsižvelgiant į saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, Federacija užtikrina pirmąjį saugumo lygį, nes automatiniu būdu yra tvarkomi asmens duomenis duomenų bazėje (-se), prie kurios (-ių) nėra prieigos per išorinius duomenų perdavimo tinklus, taip pat dėlto, kad ypatingi asmens duomenis nebus tvarkomi. Duomenų valdytojas patvirtina, kad įgyvendins organizacines ir technines duomenų saugumo priemonės, nurodytas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo” nuostatose.
4.2.Šių Taisyklių privalo laikytis visi Federacijos darbuotojai ir atstovai, kurie tvarko Subjektų asmens duomenis.
4.3.Prieiga prie asmens duomenų suteikiama ir tvarkyti asmens duomenis turi teisę tie Federacijos darbuotojai, kuriems duomenys yra reikalingi jų funkcijoms.
4.4.Tvarkyti klientų asmens duomenis turi teisę Federacijos vadovo įgalioti asmenys, kurie supažindinami su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais irįsipareigoja jų laikytis.
4.5.Nevieši Subjektų asmens duomenys negali būti teikiami jokiems tretiesiems asmenims, nenumatytiems šių Taisyklių nuostatuose. Subjektų asmens duomenys negali būti naudojami tikslais, nenumatytais šių Taisyklių nuostatose.
4.6.Tvarkyti asmens duomenis turintys teisę darbuotojai, pastebėję asmens duomenų apsaugos pažeidimus, privalo nedelsiant apie tai informuoti Federacijos vadovą bei imtis priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.
4.7.Federacijos darbuotojai ir atstovai įvertindami sukauptų duomenų kiekį ir rizikos galimybę bei pasinaudodami technologinėmis naujovėmis gali įdiegti papildomų apsaugos priemonių.
4.8.Įvertinus, kad kaupiami duomenys yra neaktualūs Federacijos veiklai duomenų bazė gali būti sunaikinta Federacijos vadovo įsakymu.

KITOS NUOSTATOS
5.1.Federacija turi teisę siųsti el. pašto adresu skelbimus ir pranešimus, susijusius su varžybomis, aktualią licencijavimo informaciją, taip pat konkrečią detalesnę informaciją apie svarbius Federacijos organizuojamų varžybų, renginių pakeitimus ar atšaukimus, kurie gali būti aktualūs konkrečiam Subjektui.
5.2.Taisyklės parengtos ir taikomos, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo”, kitais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą,tvarkymą ir saugojimą.
5.3.Federacija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, kiek tai neprieštaraus teisės aktų reikalavimams, apie tai pranešdama Interneto svetainėje.
5.4.Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto portale dienos.
5.5.Jeigu Subjektas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę išreikšti savo nesutikimą pakeistų ar papildytų Taisyklių tvarka bei tikslais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, savo nesutikimą išreikšdamas raštu ir siųsdamas Federacijos registruotu adresu. Jeigu Subjekto nesutikimas negaunamas, laikoma, kad Subjektas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

2021-01-19 08:09

 Taisyklės
2017-02-12 14:46
Laimėtojų nustatymas žaidžiant rato sistema
2013-11-02 21:21
Badmintono taisyklės
2013-11-02 21:21
Badmintono aikštelė
2013-11-02 21:21
Reitingavimo tvarka
2013-11-02 21:21
Amžiaus grupės
2013-11-02 21:21
Badmintono saugumo taisyklės
2021 Spalis
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
   Pradžia  
   Naujienos  
   Turnyrai   Rezultatai  Kalendorius  Nuostatai  Teisėjavimas 
   Žaidėjai   Reitingai  Klubai  LT rinktinės 
   LBF   Kontaktai  Taisyklės  Dokumentai  VK posėdžiai  Lietuvos taurė  Žemaitijos taurė  PBL  Hummel lyga  Entuziazmas ir patirtis  Zanavyko taurė  Mėgėjų lyga  Badmintono Mėgėjų Lyga (BML)  Istorija  Nuorodos 
   LI 2021  
   Mokykloms  
Visa medžiaga pateikta šiame tinklapyje LBF nuosavybė. Kopijuoti ir platinti be sutikimo draudžiama.